กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล

Related Posts by Tagsแนวปฏิบัติที่ดี กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการสอบขึ้นทะเบียน ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯของสภาการพยาบาล แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง…การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้สอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ผ่านในครั้งแรก ๑๐๐% การพัฒนากระบวนการสอนรายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 (พย.1310)

Tags: , ,

แนวทางการทำวิจัยถอดบทเรียน

Tags:

CoP Self-Management ครั้งที่ 2 แนวทางการออกแบบการวิจัยที่ใช้แนวคิดการจัดการตนเอง

Related Posts by Tagsสรุปการจัดการความรู้ CoP “การทำวิจัยให้สำเร็จและมีคุณภาพ” ครั้งที่ 2 รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP “การทำวิจัยให้สำเร็จและมีคุณภาพ” ครั้งที่ 2 สรุปการจัดการความรู้ CoP “การทำวิจัยให้สำเร็จและมีคุณภาพ” ครั้งที่ 1 รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP “การทำวิจัยให้สำเร็จและมีคุณภาพ” ครั้งที่ 1 บทสรุปการสังเคราะห์ CoP “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Evidence based practice”

Tags:

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ “ประเด็นแนวโน้มและจุดอ่อน (Pitfalls) การรักษาโรคเบื้องต้น”

รายงานการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น. “ประเด็นแนวโน้มและจุดอ่อน (Pitfalls) การรักษาโรคเบื้องต้น” ครั้งที่ 1/2558   วันที่ 18-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  โดย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฯ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ “ประเด็นแนวโน้มและจุดอ่อน (Pitfalls) การรักษาโรคเบื้องต้น” วัตถุประสงค์ในการดำเนินการครั้งนี้    เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านความรู้และประสบการณ์ใน “ประเด็นแนวโน้มและจุดอ่อน (Pitfalls)  การรักษาโรคเบื้องต้น” เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ ประธานการประชุม นางโสภา ลี้ศิริวัฒนกุล ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5 คน ได้แก่ นางโสภา ลี้ศิริวัฒนกุล นางสาวคณิสร แก้วแดง นางวิภารัตน์ ภิบาลวงษ์ นางสาวจิตติยา สมบัติบูรณ์ [...]

Tags: , ,

การแก้ไขปัญหานักศึกษาที่ตรวจสอบชีพจรได้ค่าต่ำกว่าปกติ

วิจัยในชั้นเรียน ภาควิชาพื้นฐานการพยาบาล วิชา  พย.1203 หลักการและเทคนิคการพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ชั้นปีที่ 2 ชื่อเรื่อง   การแก้ไขปัญหานักศึกษาที่ตรวจสอบชีพจรได้ค่าต่ำกว่าปกติ ผู้วิจัย   รัชชนก  สิทธิเวช สภาพปัญหา การตรวจสอบชีพจร  เป็นสัญญาณชีพตัวหนึ่ง  ที่นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติในวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล  ซึ่งเป็นการเรียนในภาคทดลอง  และเป็นทักษะการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ทักษะหนึ่งที่สำคัญซึ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง   โดยจะมีเวลาในภาคทดลองเพียง 2 ช.ม. และจะสอบในสัปดาห์ถัดไป   ดังนั้นหากนักศึกษาไม่สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง  จะเป็นผลเสียสืบเนื่องเมื่อฝึกปฏิบัติในวิชา พย.1204 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาลได้ วัตถุประสงค์    เพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบชีพจรได้ถูกต้อง วิธีดำเนินการ 1.  พูดคุยและค้นหาสาเหตุของปัญหาที่ทำให้นักศึกษาตรวจสอบชีพจรได้ค่าต่ำกว่าปกติ 2.  แนะนำหลักการและเทคนิคเพิ่มเติมในการตรวจสอบชีพจร 2.1  ให้เวลาพูดคุยกับนักศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเองมากขึ้น  ให้นักศึกษา                ผ่อนคลายด้วยการให้ใจเข้า- ออกยาวๆ ลึก ๆ ก่อนการปฏิบัติ 2.2  จับเวลาโดยตั้งสติดูเวลาเริ่มต้นนับให้เข็มวินาทีอยู่ที่เลข 6 หรือ 12 และใช้การพยักหน้าแทนการพูดว่าเริ่มในการสอบ  เพราะเมื่อฝึกปฏิบัติจริงจะไม่มีการพูดว่าเริ่ม                  หรือพยักหน้าใด ๆ 2.3  หยุดมองนาฬิกาและตั้งสตินับชีพจรตามจังหวะชีพจรที่สัมผัสกับปลายนิ้วต่อไปเรื่อย ๆ [...]

Tags: , , ,