การจัดการตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อเยื่อบุช่องท้อง ในระยะเวลาอย่างน้อย 18 เดือนของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องต่อเนื่อง

การสังเคราะห์ CoP “กลยุทธ์การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตนเอง”

CoP การวิจัยเชิงกึ่งทดลองและเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตนเอง

สรุปการจัดการความรู้กลยุทธ์การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตนเอง

รายงานการประชุม COP กลยุทธ์การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตนเอง ครั้งที่ 1