หน้าหลัก
กรอบแนวทางการดำเนินการ
  > กระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
  > กรอบที่ 1
  > กรอบที่ 2
  > กรอบที่ 3
  > กรอบที่ 4
  > สรุปกรอบแนวทางการดำเนินการ
แผนการดำเนินกิจกรรม
  > กรอบที่ 1
  > กรอบที่ 2
  > กรอบที่ 3
  > กรอบที่ 4
พื้นที่ดำเนินการ
   เกาะขวาง
    >> รายงานศักยภาพตำบล
        >>> ครั้งที่ 1
    >> ประชุมกับพื้นที่
        >>> ปฏิบัติการที่ 1
        >>> ปฏิบัติการที่ 2
        >>> ปฏิบัติการที่ 3
   ตะกาดเง้า
    >> รายงานศักยภาพตำบล
        >>> ครั้งที่ 1
    >> ประชุมกับพื้นที่
        >>> ปฏิบัติการที่ 1
        >>> ปฏิบัติการที่ 2
        >>> ปฏิบัติการที่ 3
   ท่าโสม
    >> รายงานศักยภาพตำบล
        >>> ครั้งที่ 1
    >> ประชุมกับพื้นที่
        >>> ปฏิบัติการที่ 1
        >>> ปฏิบัติการที่ 2
        >>> ปฏิบัติการที่ 3
กระดานถาม - ตอบ
รูปกิจกรรม

เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี

              

ประวัติความเป็นมา
     ตำบลเกาะขวางเป็นตำบลหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ทั้งหมดโดยประมาณ 14,300 ไร่ ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2 บ้านเกาะขวาง หมู่ที่ 3 บ้านศาลหิน หมู่ที่ 4 บ้านเกาะลอย หมู่ที่ 5 บ้านเกาะโตนด หมู่ที่ 6 บ้านเกาะโตนด หมู่ที่ 7 บ้านเกาะตะเคียน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะตะเคียน หมู่ที่ 9 บ้านเกาะตะเคียน สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลเกาะขวางส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงในฤดูฝนและพื้นที่บริเวณนี้ประกอบด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติหลากสายไหลมารวมกัน ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงและชุบชีวิตของคนในตำบลเกาะขวางให้สมบูรณ์ในด้านผลผลิตทางการเกษตรและได้ประกอบกับประชาชนมีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ ซึ่งอาชีพหลักของคนในตำบลนี้ ได้แก่ การทำนา การปลูกกก การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
     ประชาชนส่วนใหญ่นิยมตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่ม ๆ หรือเป็นละแวกและประกอบกับสภาพของพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายสายล้อมรอบบริเวณที่ดังกล่าวทำให้ดูสภาพคล้ายเกาะ
     ประวัติเล่ากันว่า พื้นที่บริเวณนี้แต่ก่อนเคยมีต้นฝางขึ้นชุกมาก ชาวบ้านมักใช้พืชชนิดนี้ในการปรุงยาสมุนไพรหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ยาหม้อ จากสภาพพื้นที่ที่คล้ายเกาะและเป็นบริเวณที่ต้นฝางขึ้นชุกชุม จึงได้นำเหตุผล 2 ประการมาตั้งชื่อของตำบลว่า ตำบลเกาะฝาง และในปัจจุบันมีการเขียนผิดเพี้ยนไปจาก ตำบลเกาะฝาง มาเป็น ตำบลเกาะขวาง และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล
     เป็นชุมชนรอบเมือง มีความเป็นอยู่ผสมผสานระหว่างตัวเมืองกับชนบท ในละแวกนี้มีการเจียรไนพลอยกันเป็นจำนวนมาก และการทำนากุ้งกุลาดำก็กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

อาณาเขตตำบล
     ทิศเหนือ ติดกับ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
     ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
     ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ครองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
     ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี

จำนวนประชากรของตำบล
     จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,517 คน และจำนวนหลังคาเรือน 4,015 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล
     รับจ้างทั่วไป โดยเฉพาะการเจียระไนพลอย ทำนากุ้ง

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
     1. วัดเกาะโตนด
     2. วัดเกาะขวาง
     3. วัดเกาะตะเคียน
     4. วัดเกาะลอย
     5. วัดอ่างหินPower by Policy & QA Team Phrapokklao Nursing College • CommunityI3eeI2v1.25