หน้าหลัก
กรอบแนวทางการดำเนินการ
  > กระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
  > กรอบที่ 1
  > กรอบที่ 2
  > กรอบที่ 3
  > กรอบที่ 4
  > สรุปกรอบแนวทางการดำเนินการ
แผนการดำเนินกิจกรรม
  > กรอบที่ 1
  > กรอบที่ 2
  > กรอบที่ 3
  > กรอบที่ 4
พื้นที่ดำเนินการ
   เกาะขวาง
    >> รายงานศักยภาพตำบล
        >>> ครั้งที่ 1
    >> ประชุมกับพื้นที่
        >>> ปฏิบัติการที่ 1
        >>> ปฏิบัติการที่ 2
        >>> ปฏิบัติการที่ 3
   ตะกาดเง้า
    >> รายงานศักยภาพตำบล
        >>> ครั้งที่ 1
    >> ประชุมกับพื้นที่
        >>> ปฏิบัติการที่ 1
        >>> ปฏิบัติการที่ 2
        >>> ปฏิบัติการที่ 3
   ท่าโสม
    >> รายงานศักยภาพตำบล
        >>> ครั้งที่ 1
    >> ประชุมกับพื้นที่
        >>> ปฏิบัติการที่ 1
        >>> ปฏิบัติการที่ 2
        >>> ปฏิบัติการที่ 3
กระดานถาม - ตอบ
รูปกิจกรรม

ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด

              

ประวัติความเป็นมา
     ตำบลท่าโสมตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว เดิมเป็นป่ากว้าง พื้นที่บางส่วนติดทะเล มีป่าไม้หนาแน่น การสัญจรไปมาในสมัยก่อนต้องใช้เรือเป็นพาหนะหรือเดินด้วยเท้า มีชาวบ้านตั้งถิ่นฐานอยู่น้อยมาก ในปี พ.ศ.2530 มีการตัดถนนลาดยางผ่านตำบลทำให้การคมนาคมสะดวกขึ้นมากตำบลท่าโสมได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 5

สภาพทั่วไปของตำบล
     เป็นที่ราบลุ่มมีภูเขาบ้างเล็กน้อย พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้ำในแม่น้ำเวฬุในการประกอบอาชีพประมงชายฝั่งและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

อาณาเขตตำบล
     ทิศเหนือ ติดกับ ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
     ทิศใต้ ติดกับ ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด
     ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ และต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด
     ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำเวฬุ

จำนวนประชากรของตำบล
     จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,031 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,243 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล
     อาชีพหลัก ทำสวน
     อาชีพเสริม เลี้ยงหอยนางรม, กุ้งกุลาดำ

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
     1. ที่ทำการ อบต.ท่าโสม
     2. วัดท่าโสม
     3. วัดละมีป
     4. วัดสลัก
     5. วัดอ่างกระป่องPower by Policy & QA Team Phrapokklao Nursing College • CommunityI3eeI2v1.25