บทสรุปการสังเคราะห์ CoP “ร่วมแรง ร่วมใจ จัดทำแผนได้ ทันความเปลี่ยนแปลง”

Print Friendly
ผู้เขียน วิชุตา ยืนยง (ประวัติการเขียน 4 เรื่อง)


Tags: ,

Comments are closed.