[สรุป CoP ครั้งที่ 4] ทำวิจัย/บริหารจัดการอย่างไรจึงแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด มีคุณภาพ ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ/นานาชาติ

Print Friendly
ผู้เขียน อ.กฤษณี สุวรรณรัตน์ (ประวัติการเขียน 32 เรื่อง)


Tags: , ,

Comments are closed.