รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ ครั้งที่ 2

Related Posts by Tagsบทสรุปการสังเคราะห์ CoP “จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ” รายงานการประชุม CoP “จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ” ครั้งที่ 3 รายงานการประชุม CoP “จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ” ครั้งที่ 2 สรุปการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม จิตบริการสู่งานเป็นเลิศของ บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ครั้งที่ 1 รายงานการประชุมของ CoP “จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ” ครั้งที่ 1

Tags: , , ,

สรุป CoP “จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ” ของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2

Related Posts by Tagsบทสรุปการสังเคราะห์ CoP “จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ” ของบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี สรุปแนวติด มาตรฐานพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ สรุปการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม “จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ” ของบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ครั้งที่ 3 รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ ครั้งที่ 3 มาตรฐานพฤติกรรมบริการ

Tags: , , ,

รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ ครั้งที่ 1

Tags: , , ,

สรุปการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ ของบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ครั้งที่ 1

Tags: , , ,

สรุปประเด็น “พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ (ESB)”

Tags: , , ,