Plugin by Social Author Bio

การจัดการความรู้ วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี » ชมพู เนินหาด

สรุปการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม จิตบริการสู่งานเป็นเลิศของ บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ครั้งที่ 1

Related Posts by Tagsสรุปการจัดการความรู้ CoP “การทำวิจัยให้สำเร็จและมีคุณภาพ” ครั้งที่ 2 รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP “การทำวิจัยให้สำเร็จและมีคุณภาพ” ครั้งที่ 2 สรุปการจัดการความรู้ CoP “การทำวิจัยให้สำเร็จและมีคุณภาพ” ครั้งที่ 1 รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP “การทำวิจัยให้สำเร็จและมีคุณภาพ” ครั้งที่ 1 บทสรุปการสังเคราะห์ CoP “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Evidence based practice”

Tags: ,

รายงานการประชุมของ CoP “จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ” ครั้งที่ 1

Related Posts by Tagsบทสรุปการสังเคราะห์ CoP “ร่วมแรง ร่วมใจ จัดทำแผนได้ ทันความเปลี่ยนแปลง” บทสรุปการสังเคราะห์ CoP ระบบการดูแลสุขภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง [สังเคราะห์ CoP] ทำวิจัย/บริหารจัดการอย่างไรจึงแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด มีคุณภาพ ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ/นานาชาติ [สรุป CoP ครั้งที่ 4] ทำวิจัย/บริหารจัดการอย่างไรจึงแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด มีคุณภาพ ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ/นานาชาติ [รายงาน CoP ครั้งที่ 4] ทำวิจัย/บริหารจัดการอย่างไรจึงแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด มีคุณภาพ ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ/นานาชาติ

Tags: ,

บทสรุปการสังเคราะห์ CoP “จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ” ของบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Related Posts by Tagsบทสรุปการสังเคราะห์ CoP “จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ” รายงานการประชุม CoP “จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ” ครั้งที่ 3 รายงานการประชุม CoP “จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ” ครั้งที่ 2 รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ ครั้งที่ 3 มาตรฐานพฤติกรรมบริการ

Tags: , , ,

สรุปแนวติด มาตรฐานพฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ

Related Posts by Tagsรายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ ครั้งที่ 2 สรุป CoP “จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ” ของบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2 รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ ครั้งที่ 1 สรุปการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ ของบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ครั้งที่ 1 สรุปประเด็น “พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ (ESB)”

Tags: , , ,

สรุปการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ กลุ่ม “จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ” ของบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ครั้งที่ 3

Tags: , , ,