ระบบแบบสอบถามออนไลน์

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

Username :
Password :
*หมายเหตุ
   1. ให้ใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ตัวเดียวกันกับ Authen
หากมีปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อ 1310
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
   2. สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่ ระบบจัดการผู้ใช้
   3. เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser ดังนี้