รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP “ทำวิจัย/บริหารจัดการอย่างไรจึงแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด มีคุณภาพ ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ/นานาชาติ”

สรุปการจัดการความรู้ CoP “ทำวิจัย/บริหารจัดการอย่างไรจึงแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด มีคุณภาพ ตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ/นานาชาติ”

บทสรุปการสังเคราะห์ CoP “จิตบริการสู่งานเป็นเลิศ”

Tags: , ,

บทสรุปการสังเคราะห์ CoP “การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาล”

Tags: ,

บทสรุปการสังเคราะห์ CoP “แปลงแผน เขียนประกัน เป็นงานประจำ เราทำได้”

Tags: , ,