คำชี้แจง

1 ระบบประเมินสมรรถนะ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการทำประเมินสมรรถนะ ตามเกณฑ์ ก.พ. ณ ปัจจุบัน (กุมภาพันธ์ 58) มีการปรับปรุงวิธีการประเมินผล เพื่อความยุติธรรมในการประเมินผลมากยิ่งขึ้น โดยปรับจากเดิมที่เป็นการประเมินแบบ checklist item เป็นการประเมินผลแบบ rating scale
2 ขอให้ทุกท่านประเมินให้ครบตามรายชื่อที่ปรากฏ
3 จำนวนข้อของรายการที่ประเมิน จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้รับการประเมิน ตามเกณฑ์ ก.พ. เช่น นางสาว A ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จะต้องผ่านการประเมินที่ระดับ 3 จำนวนข้อที่ปรากฏ จะแสดงรายการจนถึงระดับ 3 ; นางสาว B ตำแหน่งปฏิบัติการ จะต้องผ่านการประเมินที่ระดับ 1 จำนวนข้อที่ปรากฏ จะแสดงรายการจนถึงระดับ 1
4 ท่านสามารถดูตัวอย่างการคิดคะแนนได้ที่นี่ [คลิก]
5 การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ก.พ.
สิ้นสุดระยะเวลาทำแบบประเมิน วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 น.
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ก.พ. หรือ ยังทำแบบประเมินไม่แล้วเสร็จ [คลิก]
6 การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
สิ้นสุดระยะเวลาทำแบบประเมิน วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 น.
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน หรือ ยังทำแบบประเมินไม่แล้วเสร็จ [คลิก]
7 ท่านสามารถแก้ไขการประเมินของท่านได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด
8 การประเมินของท่านมีผลต่อการเลื่อนเงินเดือนของผู้รับการประเมิน
9 หากท่านใช้ในงานครั้งแรก ให้ใช้ Username และ Password เดียวกัน กับการเข้าใช้ Authen สำหรับนักศึกษา ให้ใช้ Username และ Password เดียวกัน กับการใช้งานระบบแบบสอบถามออนไลน์
10 หากท่านต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้เปลี่ยนรหัสในระบบจัดการผู้ใช้
หรือ [คลิกที่นี่ เพื่อไปยังระบบจัดการผู้ใช้]
11 หากท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ที่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข สามารถเพิ่มความคิดเห็นได้ที่เมนู "ข้อเสนอแนะ" ค่ะ
12 กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการเข้าใช้ระบบ ติดต่องานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โทร 1310
13 Browser แนะนำสำหรับการเข้าใช้ระบบ

เข้าสู่ระบบ

Username :
Password :