กำหนดการส่งเกรดในระบบ ปีการศึกษา 2564
ชั้นปี ภาคการศึกษา รอบการส่งเกรดที่ 1 รอบการส่งเกรดที่ 2 หมายเหตุ
วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
1 ภาคต้น 6 ธ.ค. 64 17 ธ.ค. 64 18 ธ.ค. 64 24 ธ.ค. 64 วิชาทฤษฎี
2 ภาคต้น 25 ต.ค. 64 5 พ.ย. 64 6 พ.ย. 64 12 พ.ย. 64 วิชาทฤษฎี
3 ภาคต้น 18 ต.ค. 64 29 ต.ค. 64 30 ต.ค. 64 5 พ.ย. 64 วิชาทฤษฎี
4 ภาคต้น 30 ส.ค. 64 10 ก.ย. 64 11 ก.ย. 64 17 ก.ย. 64 วิชาทฤษฎี
4 ภาคปลาย 28 ม.ค. 65 31 ม.ค. 65 1 ก.พ. 65 2 ก.พ. 65 วิชาปฏิบัติช่วงที่ 1