กำหนดการส่งเกรดในระบบ ปีการศึกษา 2561
ชั้นปี ภาคการศึกษา รอบการส่งเกรดที่ 1 รอบการส่งเกรดที่ 2 หมายเหตุ
วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
1 ภาคต้น 3 ธ.ค. 61 21 ธ.ค. 61 24 ธ.ค. 61 4 ม.ค. 62 วิชาทฤษฎี
1 ภาคปลาย 24 เม.ย. 62 10 พ.ค. 62 11 พ.ค. 62 17 พ.ค. 62 วิชาทฤษฎี
1 ภาคฤดูร้อน 10 ก.ค. 62 28 ก.ค. 62 29 ก.ค. 62 2 ส.ค. 62 วิชาทฤษฎี
2 ภาคต้น 27 พ.ย. 61 14 ธ.ค. 61 17 ธ.ค. 61 24 ธ.ค. 61 วิชาทฤษฎี
2 ภาคปลาย 8 เม.ย. 62 26 เม.ย. 62 27 เม.ย. 62 3 พ.ค. 62 วิชาทฤษฎี
2 ภาคฤดูร้อน 22 มิ.ย. 62 5 ก.ค. 62 6 ก.ค. 62 14 ก.ค. 62 วิชาปฏิบัติช่วงที่ 1
3 ภาคต้น 26 พ.ย. 61 14 ธ.ค. 61 17 ธ.ค. 61 24 ธ.ค. 61 วิชาทฤษฎี
3 ภาคปลาย 15 เม.ย. 62 26 เม.ย. 62 27 เม.ย. 62 3 พ.ค. 62 วิชาปฏิบัติช่วงที่ 1
3 ภาคฤดูร้อน 1 ก.ค. 62 12 ก.ค. 62 13 ก.ค. 62 19 ก.ค. 62 วิชาปฏิบัติช่วงที่ 1
4 ภาคต้น 10 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 29 ต.ค. 61 2 พ.ย. 61 วิชาทฤษฎี
4 ภาคต้น 24 ธ.ค. 61 4 ม.ค. 62 7 ม.ค. 62 11 ม.ค. 62 วิชาปฏิบัติช่วงที่ 1
4 ภาคต้น 7 ม.ค. 62 20 ม.ค. 62 21 ม.ค. 62 25 ม.ค. 62 วิชาปฏิบัติช่วงที่ 2
4 ภาคปลาย 15 เม.ย. 62 26 เม.ย. 62 27 เม.ย. 62 3 พ.ค. 62 วิชาปฏิบัติช่วงที่ 1