กำหนดการส่งเกรดในระบบ ปีการศึกษา 2564
ชั้นปี ภาคการศึกษา รอบการส่งเกรดที่ 1 รอบการส่งเกรดที่ 2 หมายเหตุ
วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
1 ภาคต้น 6 ธ.ค. 64 17 ธ.ค. 64 18 ธ.ค. 64 24 ธ.ค. 64 วิชาทฤษฎี
1 ภาคปลาย 28 พ.ค. 65 10 มิ.ย. 65 11 มิ.ย. 65 17 มิ.ย. 65 วิชาทฤษฎี
2 ภาคต้น 25 ต.ค. 64 5 พ.ย. 64 6 พ.ย. 64 12 พ.ย. 64 วิชาทฤษฎี
2 ภาคปลาย 6 มี.ค. 65 18 มี.ค. 65 19 มี.ค. 65 25 มี.ค. 65 รวมทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ
2 ภาคฤดูร้อน 21 พ.ค. 65 3 มิ.ย. 65 4 มิ.ย. 65 10 มิ.ย. 65 วิชาทฤษฎี
3 ภาคต้น 18 ต.ค. 64 29 ต.ค. 64 30 ต.ค. 64 5 พ.ย. 64 วิชาทฤษฎี
3 ภาคปลาย 14 ก.พ. 65 25 ก.พ. 65 26 ก.พ. 65 4 มี.ค. 65 วิชาปฏิบัติช่วงที่ 1
3 ภาคฤดูร้อน 13 มิ.ย. 65 20 มิ.ย. 65 21 มิ.ย. 65 24 มิ.ย. 65 วิชาปฏิบัติช่วงที่ 1
4 ภาคต้น 30 ส.ค. 64 10 ก.ย. 64 11 ก.ย. 64 17 ก.ย. 64 วิชาทฤษฎี
4 ภาคปลาย 31 ม.ค. 65 2 ก.พ. 65 3 ก.พ. 65 4 ก.พ. 65 วิชาปฏิบัติช่วงที่ 1