กำหนดการส่งเกรดในระบบ ปีการศึกษา 2565
ชั้นปี ภาคการศึกษา รอบการส่งเกรดที่ 1 รอบการส่งเกรดที่ 2 หมายเหตุ
วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
1 ภาคต้น 7 พ.ย. 65 18 พ.ย. 65 19 พ.ย. 65 23 พ.ย. 65 วิชาทฤษฎี
2 ภาคต้น 7 พ.ย. 65 18 พ.ย. 65 19 พ.ย. 65 23 พ.ย. 65 วิชาทฤษฎี
3 ภาคต้น 7 พ.ย. 65 18 พ.ย. 65 19 พ.ย. 65 23 พ.ย. 65 วิชาปฏิบัติช่วงที่ 1
4 ภาคต้น 7 พ.ย. 65 18 พ.ย. 65 19 พ.ย. 65 23 พ.ย. 65 รวมทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ