หน้าหลัก
กรอบแนวทางการดำเนินการ
  > กระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
  > กรอบที่ 1
  > กรอบที่ 2
  > กรอบที่ 3
  > กรอบที่ 4
  > สรุปกรอบแนวทางการดำเนินการ
แผนการดำเนินกิจกรรม
  > กรอบที่ 1
  > กรอบที่ 2
  > กรอบที่ 3
  > กรอบที่ 4
พื้นที่ดำเนินการ
   เกาะขวาง
    >> รายงานศักยภาพตำบล
        >>> ครั้งที่ 1
    >> ประชุมกับพื้นที่
        >>> ปฏิบัติการที่ 1
        >>> ปฏิบัติการที่ 2
        >>> ปฏิบัติการที่ 3
   ตะกาดเง้า
    >> รายงานศักยภาพตำบล
        >>> ครั้งที่ 1
    >> ประชุมกับพื้นที่
        >>> ปฏิบัติการที่ 1
        >>> ปฏิบัติการที่ 2
        >>> ปฏิบัติการที่ 3
   ท่าโสม
    >> รายงานศักยภาพตำบล
        >>> ครั้งที่ 1
    >> ประชุมกับพื้นที่
        >>> ปฏิบัติการที่ 1
        >>> ปฏิบัติการที่ 2
        >>> ปฏิบัติการที่ 3
กระดานถาม - ตอบ
รูปกิจกรรม

ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

              

ประวัติความเป็นมา
     ตำบลตะกาดเง้าเป็นชุมชนเก่าแก่ไม่ปรากฎหลักฐานชัดเจนว่าก่อตั้งขึ้นเมื่อใด แต่มีผู้เล่าสืบต่อกันมาว่ามีมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงที่ทรงโปรดเกล้าให้สร้างเมืองใหม่ที่ค่ายเนินวงรวมไปถึงการตั้งด่านตามปากน้ำต่างๆ ในพื้นที่ตำบลตะกาดเง้า ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของด่านปากน้ำแขมหนู ซึ่งตั้งในสมัยนั้น ตะกาด หมายถึง ที่ดินที่อยู่หลังหาดชายทะเลแต่มีน้ำเค็มซึมขึ้นไปถึงได้ สมัยก่อนบริเวณนี้เป็นที่สัญจรของคนทั่วไป ได้มีควาญช้างทำง้าวตกไว้บริเวณนี้ ชาวบ้านจึงเรียกว่า "ตะกาดง้าว" ต่อมาได้เพี้ยนเป็น "ตะกาดเง้า"

สภาพทั่วไปของตำบล
     สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบมีเนินเขาเตี้ย ๆ ในบางแห่ง พื้นที่บางส่วนติดกับทะเลอ่าวไทย มีพื้นที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกเล็กน้อย เช่น ทำนา ทำสวนมะพร้าว เนื่องจากเป็นดินเปรี้ยวและน้ำเค็ม ผลการจัดลำดับหมู่บ้านตามข้อมูลกชช.2ค.ปี 2544 มีหมู่บ้านก้าวหน้า 7 หมู่บ้าน หมู่บ้านปานกลาง 3 หมู่บ้าน

อาณาเขตตำบล
     ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าใหม่ ต.ยายร้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
     ทิศใต้ ติดกับ ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
     ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ่อพุ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
     ทิศตะวันตก ติดกับ อ่าวเกาะนก ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จำนวนประชากรของตำบล
     จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,641 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,980 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล
     อาชีพหลัก ทำประมง เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
     อาชีพเสริม ทำนา รับจ้าง

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
     1. อบต.ตะกาดเง้า
     2. หอไตรวัดตะกาดเง้า (วัดตะกาดเง้า)
     3. พระธาตุบุญแจ่มฟ้า
     4. วัดชมพูคีรีธาร (ท่าใต้)
     5. วัดหนองคัน
     6. วัดคลองตาสังข์
     7. วัดปากน้ำแขมหนู
     8. สะพานปากน้ำแขมหนูPower by Policy & QA Team Phrapokklao Nursing College • CommunityI3eeI2v1.25